10 Empowering Women Quotes│2015 International Women’s Day

Uncategorized

I have not always been a one but now, I’m a feminist and I’m not afraid to say so. I feel that the word feminist is described in such a negative way, that everyone feels uncomfortable when someone brings it up and immediately refuses to be one. That’s wrong. Kids should be taught that feminism isn’t against men and that it is a belief that men and women should have equal rights and opportunities.

 

Vždycky jsem jí nebyla, ale teď jsem feministka a nebojím se to říct. Upřímně si myslím, že slovo feministka je popisováno tak negativním způsobem, že všichni se cítí nepříjemně, když ho někdo zmíní a všichni okamžitě odmítají jakoukoliv spojitost s tím slovem.To je špatně. Děti by měly být učeny, že feminismus není proti mužům a že je to přesvědčení, že muži a ženy by měli mít stejná práva a příležitosti.

Read / #1

Books, Favourites

IMG_0001

When I was thinking about making my blog a little more personal I couldn’t think of one topic that I’d be interested in or that I’d like to share. And then I laid down (okay, I jumped..) on my bed, picked up a book and realised that even though it doesn’t seem like it, the books we like represent our taste, our interests and even our personality.

Když jsem přemýšlela o tom, jak udělat můj blog více osobní, nemohla jsem přijít na jedinou věc, která by mě zajímala nebo jakou bych chtěla sdílet. Ale potom jsem si lehla (tak jsem skočila, no..) na postel, popadla knížku a uvědomila si, že i když se to tak nezdá, knihy, které máme rádi reprezentují náš vkus, naše zájmy a dokonce naši osobnost.